Disclaimer

Disclaimer van kotGent

KotGent is niet aansprakelijk voor de inhoud van kotGent, noch van websites die op enigerlei wijze met kotGent zijn verbonden. KotGent is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op kotGent beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KotGent is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via kotGent worden aangeboden.KotGent garandeert niet dat de op kotGent aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KotGent garandeert ook niet dat de op kotGent aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. kotGent garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in kotGent hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KotGent is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan kotGent. U vrijwaart kotGent voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website kotGent.